Det är i staden och kommunen vi bor, lever och verkar. Kommunen är för oss den viktigaste samarbetspartnern i tidiga skeden, planering, markförvärv och förverkligande av ett bostadsprojekt. I planeringsprocessen läggs grunden till en levande, hållbar och vacker stadsutveckling. För detta behövs en samlad vilja, bra samverkan, och ett bra förtroende mellan arkitekt, kommun och byggaktör.

Markförvärv

Vi har lång och god erfarenhet av samarbete med kommuner, markägare och andra byggaktörer. Mark för bostadsbyggande är vår “råvara” och vi är intresserade av oplanerad eller detaljplanerad mark men också av befintliga fastigheter som är möjliga att utveckla.

Kontaktperson:
Erik Wallin