Nytorget, Stockholm

Området kring Nytorget på Södermalm har utvecklats starkt under de senaste åren. Där Renstiernas gata möter Nytorget finns en triangulär tomt med parkmark som idag utnyttjas mycket lite. Bebyggelsen runt omkring har stor variation gällande skala och utformning.

Projektet ligger på en spetsig tomt på Södermalm som markerar två större riktningar i stadsstrukturen: Renstiernas gata, och Nytorget, som sedan övergår i Malmgårdsvägen efter korsningen.

Båda gatorna uppvisar olika typologier och karaktärer:

– Renstiernas gata, med långsträckt och hög bebyggelser (5–6 våningar) som trappar upp enligt topografin

– Nytorget, med låg och fristående bebyggelse längs gatan (1–3 våningar).

Projektmålet är att ta upp skala och form från de befintliga gavelmotiven och tolka in dessa i gestaltningen av den nya byggnaden. Projektet delas in i tre olika volymer, som trappar upp från Nytorget till Renstiernas gata. Mot Renstiernas gata består fasaden i en fem våningar hög del, i samma höjd som byggnaderna bredvid och mitt emot. Mot Nytorget delas fasaden in i två volymer, som i skala följer gavelmotiven mot Nytorget, i tre respektive fyra våningar. Mellan lågdelarna i det nya kvarteret tillskapas en öppen grön gård. Byggnadens hörn mot söder görs avhugget, ett motiv som ofta återfinns i den stockholmska typologi och som man även kan se på den andra sida av korsningen.

Eftersom volymen är invecklad och innehåller många olika vinklar, görs fasaderna lugna och regelbundna i sitt utryck, så att volymen tydligare framträder. Fönstren repeteras längs ett enkelt rutnät på alla fasaderna, och kompositionen betonar horisontella linjer, en princip som också återfinns i byggnaden mittemot på Renstiernas gata.

Bottenvåningen görs mycket öppen, och inbjuder till passage genom kvarteret från och mot de båda gatorna. Eftersom volymen blir ganska smal mot söder, kan man här se genom byggnaden. I bottenvåningen ligger en lokal med möjlighet att använda parken för uteservering.

Alla fasader kläs i ljust gult tegel, ett material som återfinns i stadsdelen och som tillåter fina detaljer.

Bottenvåningen ges en egen gestaltning, de uppglasade väggarna runt lokalen är fria från struktur och blir helt transparenta. En samtida tolkning av de socklar som de flesta byggnaderna i stadsdelen har. Längs Renstiernas gata och runt norra hörnet kläs en del av bottenvåningen i stål / Corten för en mer sluten karaktär runt de mer privata / tekniska funktionerna, såsom återvinning, bostadsentréer och personalentré.

En liten gård om cirka 20 kvm delar upp volymerna mot Nytorget, och i gårdsgestaltningen inkluderas dagvattenhanteringssystem.

Taken täcks med sedum, och taken på tredje och fjärde våningen kan nås från lägenheterna. De träklädda takterrasserna är tillgängliga med bjälklag i samma nivå som terrasserna.