I exploateringskontorets oktobernämnd antogs Wallins markanvisning för 45 st radhus i Kråksätra inom stadsutvecklingsprojektet ”Fokus Skärholmen”.

Planområdet ligger i Sätra vid kanten av naturreservatet Sätraskogen, mellan Björksätravägen och Örnsätrabacken. Området är idag genomkorsat av många gångvägar och kantat av bergsformationer, naturmark och småhusbebyggelse.

Stadsutvecklingsprojektet ”Fokus Skärholmen” drivs inom Skärholmens stadsdelsområde med höga ambitioner inom bland annat social hållbarhet. Målsättningen är att 4.000 nya bostäder ska byggas. ”För oss känns det viktigt att vara delaktiga i denna typ av stadsutvecklingsprojekt med vår kompetens och profil. Vi hoppas kunna komplettera området med nya bostadstyper och kommer att prioritera god arkitektur med fina bostadskvaliteter.” säger Wallins VD Erik Wallin.

Finstämda radhus

Förslaget är framtaget tillsammans med arkitekterna Dinelljohansson och Paju Architecture and Landscape. Radhusbebyggelsen, om två till tre våningar, är finstämt placerad i mötet mellan park och berg. Husen planeras att bli bostadsrätter med förgårdsmark och egen trädgård. Projektet kompletterar och varierar befintlig bebyggelse och arkitektur i området. Husens närvaro längs parkstråket är trygghetsskapande. Upprustade grönytor och gångvägar bidrar också till möten, aktiviteter och upplevelser i parken.

“Vi ser fram emot planstarten i detta projekt och ser framför oss en riktigt fin radhusbebyggelse i Sätra” säger Björn Peters arkitekt och affärsutvecklare på Wallin.